Aree tematiche

Settori Scientifico-Disciplinari di afferenza

Al Dipartimento di Ingengeria Industriale e Scienze Matematiche afferiscono i seguenti settori scientifico-disciplinari:

 • ING-IND/06 – Fluidodinamica
 • ING-IND/08 – Macchine a fluido
 • ING-IND/09 – Sistemi per l’energia e per l’ambiente
 • ING-IND/10 – Fisica tecnica industriale
 • ING-IND/11 – Fisica tecnica ambientale
 • ING-IND/12 – Misure Meccaniche e Termiche
 • ING-IND/13 – Meccanica Applicata alle Macchine
 • ING-IND/14 – Progettazione Meccanica e Costruzione di Macchine
 • ING-IND/15 – Disegno e Metodi dell’Ingegneria Industriale
 • ING-IND/16 – Tecnologie e Sistemi di Lavorazione
 • ING-IND/17 – Impianti industriali
 • ING-IND/21 – Metallurgia
 • MAT/03 – Geometria
 • MAT/05 – Analisi matematica
 • MAT/07 – Fisica matematica